Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslektir.

Yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir peyzaj mimarları, yaşanabilir bir çevre yaratmak amacıyla dünyayı şekillendirmektedir.

Peyzaj mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, gerek yerel gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş alanların onarımı için planlama yapar. Ulusal bölgesel ve yerel kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür. Peyzaj mimarları; mimarlar, kent plancıları, inşaat mühendisleri ve diğer mesleklerle birlikte çalışarak hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere saygınlık çerçevesinde plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korumasında önemli rol alır.

AMAÇ

Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları gerekse sağlıklı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, eğitimin temel konularını oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün dört yıllık eğitim programı süresince; FKB ile Temel Tasarım, ve Çizim Tekniği ve Perspektif gibi temel derslerin ardından Peyzaj Tasarımı, Planlaması, Ekoloji ve Bitki Tanıma konularındaki ana dersler yürütülmektedir. Dersler çizim stüdyolarında, bilgisayar laboratuvarında ve arazide olmak üzere uygulamalı ve araştırma-incelemeye dayalı olarak yürütülmektedir. Tasarım ve planlama kapsamında; Peyzaj Tasarımı, Bitkisel Tasarım, Mimarlık Bilgisi, Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, Peyzaj Konstrüksiyonu, Kaynak Envanter ve Analizi, Peyzaj Ekolojisi, Çevresel Etki Değerlendirme gibi dersler verilirken, bitki tanıma kapsamında; Bitki Tanıma ve Değerlendirme I,II,III,IV ve İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı gibi dersler verilmektedir.

Bölüm, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimi sırasında en son bilgi ve teknolojik olanaklardan (uzaktan algılama, bilgisayar destekli tasarım, görsel-işitsel sistemleri, ilgili bilgisayar yazılım ve donanımları) yararlanmak yoluyla dinamik yapısını korumaktadır. Ayrıca bölüm bünyesinde, peyzaj mimarlığı meslek disiplini ile ilgili yerli ve yabancı birçok yazılı kaynağı barındıran bölüm kütüphanesi yer almaktadır.

Teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları 1 konferans salonu, 3 dershane (2 lisans ve 1 lisansüstü), 2 stüdyo ve 1 bilgisayar laboratuarında (uzaktan algılama ile GIS merkezi ve AutoCAD ve türevleri eğitim merkezi) yürütülmektedir. Ayrıca bölüm, bitkisel ve yapısal malzemeye dayalı eğitim uygulama çalışmalarını yürütme ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmede, uygulama ve araştırma fidanlığı ile seralara sahiptir.

Araştırma-inceleme amaçlı geziler, IV. ve VI. yarıyıl sonu yurt içi ya da yurtdışında gerçekleştirilen staj programları ile son yıl hazırlanan mezuniyet tezi eğitimin önemli aşamalarını oluşturmaktadır.

Öğrenciler, mesleki eğitimleri sırasında bölüm içi, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinliklerde bulunmaları için yönlendirilmektedir. Ulusal ve Avrupa Peyzaj Mimarları Öğrenci Topluluğu çalışmaları bunlardan birisidir.

GEREKEN NİTELİKLER

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, ekoloji bilgi ve ilgi temeli olan, estetik görüşe sahip, ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır.

Eğitim sonucunda bir peyzaj mimarının, peyzaj kalitesini geliştirmeye ve korumaya karşı duyarlı olması, tasarımın sanatsal, hümanistik ve ekolojik yaklaşımlarını anlaması, planlama ve tasarımda sorunu analiz etme yeteneğine sahip olması, tasarımın uygulamaya aktarımı için teknik yeterliliğin bulunması, yönetim ve mesleki etik dahil olmak üzere mesleki uygulamalarının her alanında yetenekli olması hedeflenmektedir.

MEZUNLARIN KAZANDIĞI UNVAN VE SORUMLULUKLARI

Eğitim programını tamamlayanlar “Peyzaj Mimarı” ünvanı kazanmaktadır.

Peyzaj mimarlığı aşağıdaki uzmanlık alanlarını kapsamaktadır:

 • Doğal Çevrenin kalitesinin korunması
 • Ekosistem ve kaynak analizi
 • Bozunuma uğramış alanların onarımı
 • Özel ve kamuya ait alanların planlaması
 • Kentsel mekanların düzenlenmesi
 • Tarihi peyzaj öğelerinin korunması, iyileştirilmesi
 • Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi
 • Mesleki araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki alanları tasarlar ve korur:

 • Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları
 • Turizm ve dinlenme tesisleri
 • Kentsel ve kırsal yerleşim alanları
 • Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfi tiyatrolar
 • Okul ve üniversite kampüsleri
 • Ticari endüstriyel alanlar
 • Yat limanı ve su kıyıları
 • Kentsel yaya alanları
 • Tarımsal alanlar
 • Karayolları

Peyzaj Mimarları aşağıdaki konularda güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarım yapar:

 • Çevre sorunları
 • Kaynak yönetimi
 • İklim kontrolü
 • Yaşlı ve engelli kişiler için planlama

ÇALIŞMA ALANLARI

Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi (planlama, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler vb. kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.