Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

I. YIL-I. YARIYIL

ÇİZİM TEKNİĞİ VE PERSPEKTİF

Dersin amacı, peyzaj mimarlığı proje ve görsel sunum çalışmalarının temelini oluşturan çizim tekniklerinin geliştirilmesidir. Bu hedefle, çizim malzemelerinin tanıtımından başlanarak, çizim hakimiyetinin kazandırılması ve çizgisel-grafik gösterim etütleri ile pekiştirilmesi sağlanır. Peyzaj tasarımı çalışmalarının görsel sunum dilini oluşturan plan ve kesit çizim tekniklerinin aktarılması, farklı teknik perspektif çalışmalarının aktarılması ile devam etmektedir.

TEMEL TASARIM

Çeşitli sanat dalları ve tasarım meslek disiplinleri arasındaki temel ilişkileri ve bunlara ilişkin ortak ilke ve kuralları öğretmeyi amaçlayan derste, tasarımın temel ilkeleri, kavramları ve elemanları irdelenmekte; tasar öğeleri, görsel belirliliği sağlayan ilkeler; tekrar, aralıklı tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik gibi kavramlar ile şekil-zemin anlatımları tartışılmaktadır. Tasarım ilkelerinin değerlendirilmesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik görsel değerlerin geliştirilerek farklı problemlerin çözümlenmesine ilişkin egzersizler ile iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

II. YARIYIL

BAHÇE VE PEYZAJ SANATI TARİHİ

İlkçağlardan başlayarak Ortaçağ, Rönesans ve günümüze değin uzanan süreçte bahçe ve peyzaj kavramları ile bahçe tasarım dönemleri tarihi bir perspektifte verilerek günümüzde bahçe ve peyzaj sanatı anlayışı örneklerle açıklanmaktadır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE SUNUM

Dersin amacı; peyzaj mimarlığı tasarım çalışmalarında sıkça kullanılmakta olan bilgisayar destekli tasarım yazılımlarını öğrencilerimize tanıtmak, öğretmek ve mesleki becerilerini arttırmaktır. Dersin öğrenme kazanımları ise; yazılı ve çizili sunum teknikleri, tartışma ve ifade becerileri, etik, ileri teknoloji edinimlerinin sağlanması, koruma, planlama ve tasarım alanına ilişkin olarak düşüncelerin grafik olarak sunulması ve açıklanması, AutoCAD, Photoshop vb. yazılımları tanımak, öğrenmek ve kullanabilme yeteneği sağlamak, bilgisayar ile peyzaj mimarlığı konusunda tasarım yapma, detay hazırlama ve sunma yetisini kazanmak ve farklı disiplinlerden oluşan bir proje ekibinde bulunma güvenini sağlamaktır.

BİTKİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME I

Kapalı Tohumlulara (Angiospermae) ait çalı ve ağaç türlerinin dendrolojik özellikleri anlatılmakta ve bitkilerin ülkemizdeki yayılışları ile bitki kompozisyonundaki kullanımları verilmektedir. Bu amaçla alfabetik sıraya göre familyalara ait bitkilerin yetişme ortamları (iklim, toprak, su vb. istekleri) çiçek yapısı, rengi, çiçek açma zamanları, tohum yapısı ve üretim şekli, yaprak rengi ve formu, dal yapısı ve kaligrafik özellikleri anlatılmakta bitkiler slaytlar ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.

ÇEVRE VE İNSAN

PEYZAJ TASARIMI

Dersin amacı; ilk dönemde verilen temel tasarım bilgileri üzerinde peyzaj tasarımı ilke ve yaklaşımlarını geliştirmektir.

Peyzaj mimarlığında tasarıma geleneksel yaklaşım çoğunlukla müşterinin amaç ve felsefesini, alan verilerini ve kullanıcıların gereksinimlerini içeren araştırmayla başlar. Bir sonraki aşaması alanının nasıl daha estetik ve işlevsel hale getirileceği ile ilgili bir dizi fikri içeren peyzaj tasarım düşüncesinin oluşturulmasıdır. Son aşama bu düşüncelerin tasarımcının felsefesi doğrultusunda ve ekolojik temelde çizgiye dökülmesi ile gerçekleştirilir.

Öğrenciler bu aşamaları belirlenen bazı küçük alanlarda çizim çalışmaları yaparak tamamlar.

II. YIL-III. YARIYIL

BİTKİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME II

Ders kapsamında Açık Tohumlulara (Gymnospermae) ait ağaç ve çalı türlerinin dendrolojik özellikleri ve bunların ülkemizdeki yayılış alanları konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca bitkisel tasarım açısından kullanım özelliklerinden de bahsedilmektedir. Bu amaçla bitkilerin familya, cins, tür, varyeteleri verilerek, bitkilerin yetişme ortamları (İklim, toprak, su vb. istekleri) çiçek yapısı, çiçek rengi, çiçek açma zamanları, tohum yapısı ve üretim şekli, yaprak rengi ve formu, dal yapısı ve kaligrafik özellikleri anlatılmaktadır. Derslerde gösterilen bitkilere ilişkin görsel malzeme kullanılmakta ve uygulamalarda canlı materyaller üzerinde derslerde anlatılan konular irdelenmektedir.

KAYNAK ENVANTER VE ANALİZİ

Peyzaj planlama sürecinde kaynak envanter ve analizi kavramı. Kaynakların gruplandırılması, kaynak envanter ve analizinin temel amaçları ve aşamaları, veri toplama yöntemler. Doğal (topoğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, toprak vb.), sosyo-kültürel ve ekonomik kaynakların belirli bir alan için envanter ve analizi, kapasite ve uygunluk analizleri, teori ve yöntemler.

MİMARLIK BİLGİSİ

Yaşamsal eylemlerin sürdürülebilmesini sağlamak amacı ile mekanlar düzenleme ve fiziksel çevreyi tasarlama eylemi olarak mimarlık peyzajın temel bileşenlerinden biridir.

Bu ders kapsamında; süreç içinde yapılanma ve mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler tartışılmaktadır. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, teknoloji ve tasarım kriterleri açısından irdelenmekte; uygulamada bu veriler doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında karşılaşılabilecek küçük ölçekli yapı tasarımları ile yapı ve yakın çevrelerine ilişkin tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU I

Konstrüksiyon dersi iki yarıyılda verilmektedir. Bu yarıyıldaki dersin amacı; öğrencilere yapacakları proje ve uygulama çalışmalarında kullanabilecekleri yapı malzemelerinin özelliklerini ve üretimlerini, Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında nasıl kullanabileceklerini uygulamalı olarak öğretmektir.

Yapı malzemelerinin tanıtılmasından sonra bunların peyzaj mimarlığında hangi konstrüksiyon elemanlarında ne şekilde kullanılabilecekleri verilmektedir. Son bölümde Döşeme Elemanları üzerinde durulmakta, bunlara bağlı yapılardan da bahsedilmektedir.

IV. YARIYIL

BİTKİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME III

Park ve bahçelerde kullanılan çok yıllık ve mevsimlik bahçe çiçeklerinin tanıtımı ile birlikte bu bitkilerin kullanım yerlerine göre (kaya bahçesi çiçekleri, su bahçesi gibi) sınıflandırılarak tasarımda nasıl kullanılacakları anlatılmaktadır.

PEYZAJ EKOLOJİSİ

Bu ders kapsamında peyzaj ekolojisinin tanımı ve içeriği; doğal dünyayı ve insanın doğal dünyayla ilişkisini inceleyen felsefi soruşturma etkinliği olan ekolojik söylem; modern öncesi, modernizm ve modernizm sonrası ekolojik yaklaşımlar; peyzaj karmaşık yapısını peyzaj ekolojisi yardımıyla tanımla yöntem ve teknikleri; peyzajı biçimlendiren mekanizmalar (jeomorfolojik süreçler, leke, koridor ve matris terimleri çerçevesinde organizmaların kolonizasyonu, müdahaleler); canlı ve cansız peyzaj bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimleri; peyzaj ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı; ekolojik etki değerlendirmesi konuları işlenmektedir.

PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU II

Peyzaj Konstrüksiyonu II dersi Peyzaj Konstrüksiyonu I dersinin devamı niteliğindedir. Bu kapsamda Peyzaj Mimarlığı proje ve uygulamalarında kullanılan peyzaj donatı elemanlarının (kent mobilyaları) malzeme özellikleri ile donatıları oluşturan malzemelerin birbirleriyle ilişkilerinin çözümlendiği detay tasarımı konuları açıklanmaktadır.

Bu anlatımların peyzaj tasarım çalışmasının görsel sunum dili olan plan, kesit, görünümler ve perspektifler yolu ile aktarılması gösterilecektir.

PEYZAJ MİMARLIĞINDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI I

” Arazi biçimleme tanımı, estetik ve işlevsel gerekleri, kazı ve dolgu hacimlerinin denkleştirilmesi, arazi modeli oluşumu ve uygulamasında ölçme teknikleri,
” Ulaşım, dolaşım, trafik, erişilebilirlik tanımları, yaya, bisiklet ve araç ulaşımı, otopark yönetmeliği gereği ihtiyaç ve standartlar, meydan ve kavşaklar,
” Rekreasyonel amaçlı su yüzeyleri, yeraltı suyu ve aküfer kontrolü, su kıyılarının korunması,
” Yüzey drenajı ve yağmur suyu drenaj sistemi, atıksu depolama ve yeniden kazanım teknikleri, sulama suyu gereksinimi ve sulama sistemleri,
” Su, ısı, ses yalıtımı ve gürültü kontrolü,
” Enerji kaynakları denetimi ve peyzaj da etkin kullanımı, alternatif enerji kaynakları,
” Yol ve cadde aydınlatması, park ve yaya yolu aydınlatması, su ve obje aydınlatması.

PEYZAJ PLANLAMA I

Öncelikle planlama kavramı açıklanmaktadır. Peyzaj planlama süreci, katılımcı planlama ve planlamada paydaş analizi, ülkemizde planlamaya ilişkin yasal-yönetsel yapı, diğer plancı disiplinlerle olan ilişki ve farklı özelliklere sahip alanlar için planlama sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verilmektedir. Ayrıca öğrenciler belirli bir alan üstünde çalışarak senaryolar üretmektedirler.

TASARIM STÜDYOSU I

Bu ders kapsamında, Peyzaj Mimarlığı proje çalışmalarında kullanılan proje aşamalarından sörvey, konsept (fikir çalışması) ve konsept plan, avan proje, kesin proje, yapısal ve bitkisel uygulama projeleri ve detay paftalarının neler olduğu ve hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği konuları bulunmaktadır.

III. YIL-V. YARIYIL

BİTKİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME IV

Yer örtücü bitkilerin tanımı, sınıflandırılması, işlevsel ve estetik amaçlı kullanım olanakları, yer örtücü bitkilerle yapılan tasarım örneklerinin incelenmesi, yer örtücü bitkilerin dikimi, bakımı, üretimi. Çim bitkilerinin özellikleri, farklı iklim koşulları ve kullanım alanları için önemli çim karışımları, bazı yer örtücü bitkilerin özellikleri, istekleri, kullanımına ilişkin bilgilerle tanıtımı.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kavramı, CBS’yi oluşturan bileşenler, verinin oluşturulması, verinin görüntülenmesi, veri sorgulanması konuları anlatılmaktadır. İkinci bölümde ise Uzaktan algılama (UA) kavramı açıklanmaktadır. Öğrenciler ders kapsamında, belirli bir CBS veya UA programı kullanarak bir alana ait planlama kararı üretmektedirler.

PEYZAJ MİMARLIĞINDA MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI II

Mühendislik mekaniği ile kuvvet etkisi altında kalan peyzaj yapılarının denge ve hareket koşullarının bu ders kapsamı içerisinde verilmesi amaçlanmıştır. Bu içerik aşağıda belirtilen sıra ile verilmektedir:
1. Yapı malzemelerinin özellikleri,
2. Yapı malzemelerinde aranan temel özelikler,
3. Yapıyı meydana getiren elemanlar,
” Yapı zemini
” Temeller
” Duvarlar
” Kolon ve kirişler
” Döşemeler
” Çatılar
4. Yapılara gelen yükler
” Ölü yükler
” Canlı yükler
– Döşeme yükleri
– Kar ve buz yükü
– Rüzgar yükü
– Su yükü
– Toprak yükü

PEYZAJ PLANLAMA II

Peyzaj planlama teori ve yöntemleri, kentsel peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlama olmak üzere üç ana bölümde oluşmaktadır. Peyzaj planlama teori ve yöntemleri kapsamında; ütopya, ekotopya, planlama tasarım farklılaşması, peyzajın sınıflandırılması, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzajların korunması vb. “kavramlar” ve McHarg, Lewis, Hills vd. peyzaj plancılarının geliştirip kullandıkları “planlama yaklaşımları” açıklanmaktadır. Kentsel peyzaj planlama kapsamında; açık ve yeşil alan sistemi ve standartları ile bu çerçevede Ankara’nın farklı planlama dönemlerinde kentsel açık ve yeşil alan gelişimi; özetle ele alınan kent ve kentleşme, kent ütopyaları, modernizm ve postmodernizm kapsamında mekansal olarak kentsel planlama fikrinin gelişimi ve Türkiye’de 80 öncesi ve sonrası kentleşme dinamikleri ve nüfus konularıyla ilişkilendirilerek işlenmektedir. Kırsal Peyzaj Planlama kapsamında ise; kırsal peyzajın alan kullanım tiplerine ilişkin (piknik, kamping, turizm, vd.) planlama kriterleri açıklanmaktadır.

PEYZAJ UYGULAMA TEKNİĞİ

Bu ders kapsamında bitkisel uygulamaya ilişkin olarak; uygulama öncesi hazırlık çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, olası sorunlar ve alınması gereken zorunlu önlemler anlatıldıktan sonra odunsu ve otsu bitkiler ile çim bitkilerinin ekim ve dikim teknikleri, ağaç ve çalılar ile yer örtücü bitkilerin bakım çalışmaları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

” İhale dosyası hazırlığı ve uygulama ihalesi,
” Peyzaj uygulaması, ihalenin kesinleştirilmesi, şantiye personelinin atanması, yer teslimi ve sorunlulukların paylaşımı, iş programı hazırlanması, onay ve avans ödenmesi,
” Şantiye yeri seçimi ve yerleşim, çevre, alan ve peyzaj öğeleri korunması, yol ve altyapı tesisatının alana getirilmesi, depolama ve servis alanı hazırlığı,
” Plan aplikasyonu, kazı-dolgu hattı geçirilmesi, üst toprağın sıyrılıp depolanması, kazı ve dolgu, yol, tesis yeri ve meydan tesviyesi
” Sulama, aydınlatma ve güvenlik sistemi,
” Şartname ve sözleşme, ihtiyaç ve iş programı hazırlanması, bakım hizmeti ücreti belirlenmesi, kontrol, denetim, hakediş ve kabul işlemleri.

TASARIM STÜDYOSU II

Proje derslerinin ikincisi olan bu dersin amacı; ilk proje dersinde verilen konut bahçesi ölçeğindeki çalışmadan biraz daha büyük ve detaylı olan toplu konut çevrelerinin, peyzaj tasarımı çalışmalarının toplu konutlar için ilke ve yaklaşımları göz önünde tutularak projelendirilmesidir.

Belirlenen toplu konut alanında yapılan etütlerden sonra, elde edilen doğal ve kültürel veriler ışığında; işlevsel ilişkiler, estetik yaklaşımlar ve tasarım düşünceleri ekolojik temele dayalı olarak projelendirilmektedir.

VI. YARIYIL

BİTKİSEL TASARIM

Bitki materyalinin tasarımda kullanılma ilkeleri;
” Ölçü özelliğine göre gruplandırılması, kullanım alanlarını örneklerle açıklanması,
” Tasarımda form ve doku özelliğinin vurgulanması,
” Rengin anlatımı, tasarımda rengin önemi, çiçekleri, yaprakları, gövde, dal meyveleri ile renk etkisi yaratan bitki türlerinin tasarımda kullanımı.

Bitkilerin kentlerde tasarım elemanı olarak kullanılması;
” Yatay kuşatma özelliği,
” Düşey kuşatma özelliği,
” Doku özelliği,
” Bitkilerin konumu.

Bitkilerin yapılarla, yaya mekanı ve yolla ilişkileri, tasarımda kullanılacak bitki seçim kriterleri.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Bu ders kapsamında; çevre yönetim araçlarından birini oluşturan Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) tarihsel gelişimi; ülkemizde ve diğer ülkelerde kullanım yöntemleri; peyzaj bileşenleri ve bu bileşenler üzerine insan faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası etkiler; etki karakteri; etki ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri; ÇED raporu hazırlama ve değerlendirme ölçütleri; ile stratejik çevresel değerlendirme, kriz yönetimi, felaket yönetimi, risk değerlendirmesi vb. diğer çevre yönetim araçları işlenmektedir.

PEYZAJ ONARIM TEKNİĞİ

Bu ders kapsamında; kara ve demiryolu yapımından kaynaklanan kazı ve dolgu şevleri gibi sorunlu alanların durağan hale getirilmesi, eğimli alanların drenajı için canlı-cansız onarım elemanları ile yapılabilecek çalışmalar, bitkisel gürültü ve rüzgar perdeleri ile karayolu orta refüjlerinde göz kamaşmasına karşı alınabilecek bitkisel önlemler anlatılmaktadır.

PLANLAMA STÜDYOSU I

TASARIM BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

IV. YIL-VII. YARIYIL

PLANLAMA STÜDYOSU II

” Peyzaj planlama süreci ve hizmet alımı,
” Arazi ön incelemesi,
” Tanıma ve veri toplama,
” Analiz, tanılama, seçenek geliştirme,
” Araştırma konularının sunumu ve tartışma,
” Ayrıntılı arazi incelemesi ve görsel analizler,
” Alan kullanım önerilerinin geliştirilmesi,
” Olası alan kullanım tipleri ve genel kararların tartışılması,
” Grup plan kararlarının geliştirilmesi,
” Arazi modeli, eğim, bakı analizleri tartışılması,
” Arazi kesitleri ve form geliştirme,
” Alan kullanım ve ulaşım çözümlerinin tartışılması,
” Master plan oluşumu ve sürecin tartışılması,
” Grup plan kararlarının kesinleştirilmesi ve sunum hazırlıklarının denetimi,
” Jüri değerlendirmesi ve proje teslimi.

SEÇMELİ DERSLER

DÜNYA PEYZAJI

ENGELLİLER İÇİN PEYZAJ TASARIMI

İKLİM VE TASARIM

KENTSEL YEŞİL ALANLAR

Kent planlama teori ve yaklaşımları ile yeşil alanların ilişkisi; kentsel mekan, açık alan, yeşil alan, kentsel açık ve yeşil alan sistemi kavramları; kentsel yeşili biçimlendiren dinamik etmenler, kentsel yeşil alan tipleri, nitelik ve standartları, yönetimi ve kullanıcı faktörü; tarihi ve çağdaş park, bahçe meydan ve yaya bölgeleri tasarımlarına dünyadan örnekler.

KURAKÇIL PEYZAJ

MAKET ATÖLYESİ

PEYZAJ MİMARLIĞINDA RENK VE IŞIK

PEYZAJ MİMARLIĞINDA YASAL VE YÖNETSEL ÇERÇEVE

PEYZAJ YÖNETİMİ

Peyzaj yönetimi tanımı, kavramı ve kapsamı. Peyzaj yönetimi kavramının gelişim süreci. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında peyzaj yönetimi. Peyzaj yönetiminin temel ilkeleri. Peyzaj yönetimine teorik yaklaşımlar ve bu yaklaşımların örneklendirilmesi. Peyzaj yönetiminde kantitatif peyzaj parametrelerinin tanımlanması. Peyzajın yapı, fonksiyon ve değişim özellikleri. Peyzaj yönetiminde indikatörler, zamansal ve mekansal değişim. Peyzaj yönetiminde sürdürülebilirlik, sistem perspektifi, holistik ve transdisipliner yaklaşımlar.

PROJE DEĞERLENDİRME

” Peyzaj planlama ve tasarım sürecinde iş ve hizmet tanımlaması, maliyet çıkarma ve finans koşulları, bütçe ve kaynak aktarım kararı,
” Asgari proje ücretinin belirlenmesi yöntemleri, proje asgari ücreti, teknik şartname, sözleşme, tanıtım dosyası, davet ve teklif mektubu hazırlama,
” Yasal proje hazırlama süreci, denetim ve proje onayı, kalite kontrolü, hak ediş, ödemeler, proje müellifinin yetki ve sorumlulukları,
” İhale dosyası hazırlığı ve uygulama ihalesi için pazar araştırması, iş programı, metraj, fiyat analizleri ve keşif çıkarma, teknik-idari şartnameler ve sözleşme koşulları ve ihale,
” Projeye bağlı hizmet tanımlama ve ücret belirleme örnekleri.

PROJE SUNUM TEKNİĞİ

Dersin amacı; Peyzaj mimarlığı proje çalışmalarında proje içeriği kadar sunum da etkin olmaktadır. Bu amaçla sunumda kullanılabilecek malzeme ve yöntemler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve sunum için örnekler üretilmesidir.

Dersin kapsamı; proje sunumu için temel bilgilerin verilmesi, malzemelerin tanıtılması, 3 boyutlu anlatım teknikleri (perspektif) ve maket yapımı.

Yöntemi; gerekli teorik bilgilerin verilmesi, örneklenmesi, birlikte yapılacak çalışmalar ile bu bilgilerin pekiştirilmesi, tüm çalışmaların dönem sonu ödevi olarak toplanıp değerlendirilmesi.

TURİZM VE REKREASYON PLANLAMA

Bu ders kapsamında turizm ve rekreasyon kavramları, turizm türleri ve bunlarla bağlantılı rekreasyon tipleri anlatılarak bunlara yönelik planlama ilkeleri konusunda bilgiler verilerek, dünyadaki ve ülkemizdeki turizm ve rekreasyon planlama yöntem ve uygulamaları örneklerle irdelenecektir. Ders konularının ve örneklerin sunumu görsel malzemeyle desteklenmektedir.

TASARIM BİTKİLERİNDE FENOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER

VIII. YARIYIL

KENTSEL TASARIM STÜDYOSU

Dersin amacı, son sınıfa öğrencilerinin mezun olduktan sonra yapacakları proje çalışmalarına tüm aşamaları ile hazır hale getirmektir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerle birlikte belirlenen bir alanda kent parkı ölçeğinde çalışılmaktadır.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin alanda yaptıkları etütlerin ve anketlerin ardından, ekolojik temel çerçevesinde; doğal ve kültürel veriler, gereksinimler, olanaklar göz önünde tutularak her öğrencinin kendisine özgü bir tasarım yaklaşımı ile projesini geliştirmesi sağlanmaktadır.

Projelendirme sürecinde her yaştan ve sosyal kesimden ziyaretçinin doğa ile yakın ilişkili, açık ve kapalı alanlar ve mekanlar dengesini gözeterek; dinlenme, eğlence ve kültür olanakları sunacak bir anlayışın gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER

ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI

Ders kapsamında; çevre sorunları ve nedenleri, genel olarak kirlenme, kirlenmenin eğitimsel, bilgi edinme, sosyal ve kültürel yönleri, kalkınmaya etkisi açısından çevre sorunları anlatılmaktadır. Ayrıca çevre sorunları hakkında dünya ve ülkemiz açısından bazı somut örnekler verilerek; bu sorunları önleme stratejileri ders öğrencilerine aktarılmaktadır.

DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNDEN PEYZAJ MİMARLIĞINDA YARARLANMA

Bu ders kapsamında doğal peyzaj düzenleme konusunda genel bilgiler verilerek bu peyzaj düzenleme biçiminin ekolojik, ekonomik, fonksiyonel ve estetik katkıları ile doğal peyzaj düzenlemenin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanım olanakları ile bu çalışmalara yönelik temel ilkeler anlatılmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında zengin bir doğal bitki varlığına sahip olan ülkemizdeki doğal peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılabilecek bitki materyalleri ile bunların yayılış alanları ve kullanım özellikleri görsel malzemeyle desteklenerek verilmektedir.

İÇ MEKAN BİTKİLERİ VE TASARIMI

Bu ders kapsamında bitkilerin tarih boyunca iç mekanda kullanımı; iç mekan bitkileri hakkında genel bilgiler; ortam koşullarına ve amaca göre sınıflandırmalar; iç mekanda bitkisel tasarımın amacı, tasarım ilkeleri, tasarımda belirleyici faktörler ve tasarım süreci; çeşitli mekanlarda uygulanabilecek bazı tasarım örnekleri irdelenmektedir. Ayrıca uygulamada karşılaşılan bitki bakım hataları ve istenmeyen sonuçlarına da değinilmektedir.

KENT ORMANCILIĞI

Ders kapsamında kent ormanı ve ormancılığı kavramları, kent ormanlarının kentsel yerleşimlere katkıları ile dünyadaki kent ormancılığı uygulamaları konularında genel bilgiler verilmekte, kent ormanlarının oluşturulmasına ilişkin temel ilkeler, kent ormanı niteliği taşıyan alanların uygulama, bakım ve yönetimine yönelik konular anlatılmaktadır. Dersler görsel malzeme ile desteklenmekte, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki kent ormanı uygulamalarından örnekler verilmektedir.

KIYISAL ALAN PLANLAMA

Kıyı, kıyısal alan kavramı, kıyısal alanların geçmişten günümüze kullanımı, farklı ülkelerde kıyısal alanlara ilişkin yasal, yönetsel durum, kıyısal alan planlama kavramları, yönetim örnekleri, liman kentlerinde planlama yaklaşımları, kıyı parkı, promenad alanı planlama ilkeleri, kıyı koruma yapısal ve bitkisel çalışmaları, ülkemizde kıyı yasası, yönetimi, ülkemiz kıyısal alan ve liman kentlerinde planlama yaklaşımları, sorunların tespiti ve önerilerin geliştirilmesi.

KÜLTÜR SANAT VE PEYZAJ

LANDSCAPE DESIGN

ÖZEL ÇİM ALANLAR

Çim alanlar dersi kapsamında çim alanların tarihi gelişimi, çim bitkilerinin ve çim örtülerinin kalite ölçütleri, serin iklim ve sıcak iklim çim bitkileri ve özellikleriyle kullanım amaçlarına göre çim alanlar irdelenmektedir. Bunun yanında çim alanların tesis edilmesi ve çim alanlarda bakım ve onarım konularına değinilmektedir.

PEYZAJ MİMARLIĞINDA İLETİŞİM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

PEYZAJ VE TARIM

PEYZAJ YAPILARI

Peyzaj planlama ve tasarımı çalışmaları kapsamında yer alan küçük ölçekli yapıların tanımlanıp tasarım ilkelerinin tartışıldığı derste, peyzaj yapıları biçim, form, cephe özellikleri, malzeme kullanımları ve çevre ilişkileri açısından irdelenmektedir.

Türk Bahçesi yapıları, kış bahçeleri, çatı bahçeleri, gastronomik yapılar, çiftlik yapıları, seralar, tarımsal işletmeler, gazebo, kameriye, büfeler, su yapıları, çatı örtüleri ile fuar ve sergi alanları, hayvanat bahçeleri ve plaj yapıları genel nitelikleri açısından değerlendirilmekte, örnek uygulamalar tartışılarak mekan standartları, yapısal ve mekansal nitelik kapsamında tasarım ilke ve yaklaşımları ortaya konmaktadır.

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

Tarihi yapıtlar, anıtlar, yapılanmış çevre ve tarihi bahçeler, kültürel geçmiş ve yaşam biçiminin yansıması olduğu kadar yapı detay, malzeme ve üretim teknolojisi hakkında belge niteliğinde varlıklardır.

Bu ders kapsamında; mevcut kültürel çevre ile geleneksel bahçe ve açık yeşil alanların belgelenmesi ve saptanmasında temel oluşturan rölöve çıkarma teknikleri verilmektedir. Rölöve tarihçesi, amacı, kapsamı, çeşitleri, rölöve alan çalışmaları, eskiz hazırlanması, ölçü alama teknik ve yöntemleri konusunda teorik bilgi verilmekte, yapısal ve bitkisel çevreye ilişkin uygulamalı rölöve çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

TÜRKİYE PEYZAJI